Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

08-02-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 3948 Ημ/νία Πρωτ.: 8/2/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 13η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 
1ο Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 6 Πρακτικού Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Μειοδότη των προσωρινών αναδόχων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών Προσώπων – Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του πρακτικού, την αποδοχή ή μη των Δικαιολογητικών Μειοδότη και την κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού.
 
2ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον Θ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών του πρώην Αντιδημάρχου Γαλατσίου – Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας Βάσιλα Πέτρου, σε εκτέλεση του Αρ. Β. Κλ. ΓΠ 16/82 στις 25.02.2019 παραγγελίας του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών  Αθηνών.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

οικονομική επιτροπή, πρόσκληση
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr