Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τετάρτη 22 Απριλίου

22-04-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 8386 Ημ/νία Πρωτ.: 22/4/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη λήψη απόφασης που αφορά την άμεση προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας,  που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 22η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 13:30, για λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν συμμετάσχετε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 5 Πρακτικού (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) – Λήψη απόφασης για την ανάδειξη τελικού μειοδότη.
   

                                                                                               

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

           Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 Μαρκόπουλος Γεώργιος

      (Δήμαρχος)

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr