Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

30-09-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 27268 Ημ/νία Πρωτ.: 27/9/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρ-θρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 1η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα ανα-πληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

ΑΡΙΘ. ΘΕΜ.:  ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Αύγουστο έτους 2019.

2ο Έγκριση της τροποποίησης α) των όρων του σχεδίου Διακήρυξης, του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης δήλωσης και του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, β) της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου για το έργο «Επισκευή γηπέδων αντισφαίρισης Άλσους Βεϊκου του Δήμου Γαλατσίου» – Κ.Α. 64-7322.0001, Αρ. μελέτης 40.1/2018, προϋπολογισμού 520.000,00€.

3ο Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις Υπηρεσίες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων.

4ο Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 21.10.2019, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ: 1363/2019, ΕΑΚ: 11/2019, Αριθμός Πινακίου: ΕΡ10) σε αγωγήπου άσκησαν οι κ.κ. Γ. Ι. κ.λ.π. κατά του Δήμου Γαλατσίου (για επιδόματα εορτών & αδείας)

5ο Διαγραφή Τ.Α.Π. 2017 & 2018.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr