Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 12 Μαΐου 2020

08-05-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 9237 Ημ/νία Πρωτ.: 8/5/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 12η Μαϊου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 12:00, για λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν συμμετάσχετε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Οικονομικές καταστάσεις έτους 2018: Ισολογισμός-Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης-Γενική Εκμετάλλευση  & Προσάρτημα.
   
2ο Έγκριση πρόσληψης δώδεκα (12) εργατών Γενικών Καθηκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Γαλατσίου, κατά τους θερινούς μήνες έτους 2020.
   
3ο Απόδοση προμήθειας από εταιρεία Energa Power Traning.
   
4ο Αποδοχή δωρεάν υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) από την εταιρεία με την επωνυμία “ADVICE CONSULTANTS & ENGINEERS M IKE – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ».
   

                                                                                               

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

           Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

        Μαρκόπουλος Γεώργιος

              (Δήμαρχος)

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]