Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 14 Μαϊου

14-05-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 14265 Ημ/νία Πρωτ.: 10/5/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 14η Μαϊου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α’ Τριμήνου 2019 για έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτος 2019.
   
2ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Μάρτιο έτους 2019.
   
3ο Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: ‘Αποκατάσταση Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στη Περιοχή Πανόραμα Γαλατσίου (ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07)’ προϋπολογισμού 290.000,00€.
   
4ο Έγκριση α) των όρων του σχεδίου Διακήρυξης, του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης δήλωσης και του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, β) της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου για το έργο «Αποκατάσταση Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στην Περιοχή Πανόραμα Γαλατσίου (ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07)» – Κ.Π.Δ.Ε. 2013ΕΠ08500022, Αρ. Μελέτης 02/2014 επικαιροποίηση με την 181/17 απόφαση, προϋπολογισμού 290.000,00€.
   
5ο Διαβίβαση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Γαλατσίου (ΣΒΑΚ).
   
6ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για την εν γένει χειρισμό υπόθεσης επί των αναφερομένων στο με αρ. πρωτ.: 11800/12-4-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου.
   
7ο Έγκριση γενόμενης παραχώρησης εξωτερικού χώρου του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου στο Σύλλογο Κρητών για διενέργεια ολοήμερης εκδήλωσης.
   
8ο Έγκριση παραχώρησης χώρου του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου για τη διενέργεια εκδήλωσης πυγμαχίας την 7η Ιουνίου 2019.
   
9ο Έγκριση παραχώρησης χώρου του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου για γυμναστικές επιδείξεις από την Αθλητική Ένωση Γαλατσίου.
   
10ο Έγκριση παραχώρησης εξωτερικού χώρου του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου για την παραμονή πάρκου ψυχαγωγίας παιδιών.
   
11ο Απαλλαγή του υπολόγου κ. Γεωργακάκου Νικολάου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
   
12ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Ροδίτου Χάριτος και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                                                                                   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

  

                                                                                                                                                Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                                                                                 (Δήμαρχος Γαλατσίου)

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr