Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 14 Μαρτίου

08-03-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 7137 Ημ/νία Πρωτ.: 8/3/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 12η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Υποβολή λογαριασμών – Εσόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2018.
   
2ο Υποβολή λογαριασμών – Εσόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Ιανουάριο  έτους 2019.
   
3ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2018.
   
4ο Τροποποίηση της 410/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, όσον αφορά τον καθορισμό του τέλους που αφορά την διενέργεια θρησκευτικών πανηγυριών και Χριστουγεννιάτικων αγορών.
   
5ο Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προγραμματισμού, Οργά­νωσης & Πληροφορικής – Γραφείο Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Γαλατσίου (ΣΒΑΚ).
   
6ο Διαβίβαση πρακτικού 5 Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Μειοδοτών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας & εγκατάστασης ηλεκτρολογικού υλικού – Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του πρακτικού, την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών των μειοδοτών & την κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού.
   
7ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Ροδίτου Χάριτος και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
   
8ο Απαλλαγή του υπολόγου κ. Λεμπέση Νικόλαου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
   
9ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνης και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                                                                                   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

    

                                                                                                                                                Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                                                                                 (Δήμαρχος Γαλατσίου)

 

Πρόσκληση Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr