Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

11-10-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 28696 Ημ/νία Πρωτ.: 11/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 15η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «Επεμβάσεις Συντήρησης στο Κολυμβητήριο του Δήμου Γαλατσίου, ΠΕ Αττικής»
2ο Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2019 μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής των υπηρεσιών εικοσιτετράμηνης (24μηνης) ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου ετών 2020 & 2021.
3ο Λήψη απόφασης για την ανάθεση ή μη σε Δικηγόρο της άσκησης των ένδικων μέσων σε αρμόδιο Δικαστήριο κατά της υπ’ αριθμ. 714/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Εργατικές Διαφορές).
4ο Διαγραφή Ανείσπρακτων ΔΕΗ βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174.
5ο Διαχωρισμός βεβαιωμένων οφειλών.
6ο Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαρκόπουλος Γεώργιος

(Δήμαρχος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr