Πρόσκληση Ο.Ε για την Τρίτη 19 Μαρτίου

15-03-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 7725 Ημ/νία Πρωτ.: 15/3/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 19η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Επανυποβολή για προέλεγχο απολογισμού οικ. Έτους 2017.
 
2ο Προέλεγχος απολογισμού οικ. Έτους 2018.
 
3ο Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου: ‘Επέκταση Αγωγών Αποχέτευσης’.
 
4ο Διαβίβαση πρακτικού 6 Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Μειοδοτών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας & εγκατάστασης ηλεκτρολογικού υλικού – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 46/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, την ανάκληση της κατακύρωσης για την υποομάδα Α1 της υπ’ αριθμ. 4/2018 Μελέτης και τη μερική ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 
5ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 454,80€ για έξοδα τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων, στο όνομα της υπαλλήλου Ροδίτου Χάριτος, σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.0001 του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                                                                                                                                                   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                                                                                                                                                  Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                                                                                 (Δήμαρχος Γαλατσίου)

οικονομική επιτροπή
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr