Πρόσκληση Ο.Ε για την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020

28-08-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 17926 Ημ/νία Πρωτ.: 28/8/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 01η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 12:00, για λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν συμμετάσχετε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Έγκριση ή μη της παραίτησης από την διαδικασία του διαγωνισμού του έργου: Επισκευή γηπέδων αντισφαίρισης Άλσους Βεΐκου του Δήμου Γαλατσίου.
 
2ο Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο: «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – Εργολαβία Σ6 »,
 
3ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού Εννέα Χιλιάδων Πεντακοσίων Τριάντα Ένα Ευρώ και Εβδομήντα Πέντε Λεπτών (9.531,75€) που αφορά την προμήθεια υλικών για την πρόληψη από τον ιό Covid 19.

                                                                                               

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

          H Αντιπρόεδρος Ο.Ε.

 

     Μανδηλαρά Μαργαρίτα

             (Αντιδήμαρχος)

Πρόσκληση Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr