Πρόσκληση Ο.Ε για την Τρίτη 2 Απριλίου 2019

29-03-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 9474 Ημ/νία Πρωτ.: 29/3/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 2η Aπριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Ανάθεση σε Δικηγόρο γνωμοδότησης επί ενστάσεων.
   
2ο Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 07.05.2019, ενώπιον του 7ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, βάση της υπ’ αριθμ. Α519/2019 απόφασης του, (ΓΑΚ: 31105/2013) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Φαινέκου Ξανθίππη  κ.τ.λ.  (συν. 37 υπάλληλοι) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   
3ο Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 07.05.2019, ενώπιον του 7ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, βάση της υπ’ αριθμ. Α103/2019 απόφασης του, (ΓΑΚ: 31108/2013) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Αγόρος Ιωάννης  κ.τ.λ.  (συν. 50 υπάλληλοι) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   
4ο Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 15.05.2019, ενώπιον του 33ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ: 424/2016, Αρ. Κλ.: ΚΛ38653/2018, Αρ. Εισαγ.: ΠΡ165/16 και Αρ. Πιν.:1) σε προσφυγή που άσκησε η κ. Φραγκούλη Κυριακή κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   
5ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.000,00€ για έξοδα ταξιδιού στην Πολωνία στα πλαίσια του προγράμματος “LIFE”, στο όνομα της υπαλλήλου Πανδρούλα Γεωργίας – Τερψιθέας, σε βάρος του Κ.Α. 10-6422.0002 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
   
6ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 571,64€ για έξοδα μεταφοράς στύλου της ΔΕΗ, στο όνομα του υπαλλήλου Λυμπέρη Θεόδωρου, σε βάρος του Κ.Α. 30-6279.0003 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
   
7ο Έγκριση παραχώρησης εξωτερικού χώρου του ΠΑΛΑΙ για εκδήλωση από το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                                                                                   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

                                                                                                                                                Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                                                                                 (Δήμαρχος Γαλατσίου)

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr