Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

21-01-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 1675 Ημ/νία Πρωτ.: 18/1/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 22η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383)

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του  Μονομελούς Εφετείου Πατρών κατά τη δικάσιμο της 21.03.2019 σε ασκηθείσα έφεση (Αρ. 128/2018, Πιν. 20) του Δήμου Πηνειού κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π.
2ο Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 10.05.2019 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) σε αγωγή με ΓΑΚ: 108459/2018, Ειδ. Αρ. Κατ.: 1712/2018, Πιν.: ΕΡ11, που άσκησαν οι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος κ.λ.π. (σύνολο 40) κατά του Δήμου Γαλατσίου
3ο Ανάθεση σε Δικηγόρο ή μη της άσκησης ή μη των ένδικων μέσων που αφορούν την αποξήλωση δύο κεραιοσυστημάτων κινητής τηλεφωνιάς.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr