Πρόσκληση Ο.Ε για την Τρίτη 24 Μαρτίου

20-03-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 7027 Ημ/νία Πρωτ.: 20/3/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 24η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση ή μη 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 Δήμου Γαλατσίου.
   
2ο Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2019.
   
3ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Ιανουάριο έτους 2020.
   
4ο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 165/2019 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
   
5ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού εκατόν πενήντα πέντε ευρώ ( 155,00€) που αφορά την προμήθεια καλοριφέρ λαδιού.
   
6ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος (υπ’ αριθμ. 6152/09-03-2020 αίτηση).
   
7ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.
   

                                                                                               

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

         Μαρκόπουλος Γεώργιος

            (Δήμαρχος)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr