Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019

23-08-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 24198 Ημ/νία Πρωτ.: 23/8/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 27η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση α) των όρων του σχεδίου Διακήρυξης, του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης δήλωσης και του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, β) της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και την ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου για το έργο: «Επισκευή γηπέδων αντισφαίρισης Άλσους Βεϊκου του Δήμου Γαλατσίου» – Κ.Α. 64-7322.0001, Αρ. μελέτης 40/2018, προϋπολογισμού 520.000,00€.
   
2ο Ανάθεση ή μη σε Δικηγόρο της εν γένει διαχείρισης των υποθέσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός του Δήμου Γαλατσίου και της άσκησης ή μη σχετικών ένδικων μέσων.
   
3ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Κατσαντώνη Ελένης και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
   
4ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Καρούση Ειρήνης και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                                                                                   Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

                                                                                                                                                           Δερεδίνης Βασίλειος

                                                                                                                                                                 (Αντιδήμαρχος)

 

Πρόσκληση Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr