Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

24-07-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 15540 Ημ/νία Πρωτ.: 24/7/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 28η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   
1ο Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο: «Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων περιοχής ‘Κρητικά’»
   
2o Τροποποίηση της 158/2020 απόφασης που αφορά ατη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – Εργολαβία Σ6»
   
3o Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 120,00€ για πληρωμή τελών άδειας κοπής δέντρων στο ΤΕΕ, στο όνομα της υπαλλήλου Δουλουμπάκα Σοφίας, σε βάρος του Κ.Α. 00-6331.0005 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
   
4ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Αναγνωσταρά Αικατερίνης και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
   
5o Απαλλαγή του υπολόγου κ. Παπαδάκη Μιχαήλ και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
   
6ο Απαλλαγή του υπολόγου κ. Αξαόπουλου Εμμανουήλ και έγκριση απόδοσης λογαριασμού
   
7ο Διαγραφή χρέωσης παράβασης Κ.Ο.Κ.
   
8ο Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. και Δ.Τ. μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

     Μαρκόπουλος Γεώργιος

              (Δήμαρχος)

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr