Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

25-01-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 2363 Ημ/νία Πρωτ.: 25/1/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 29η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   
1ο Σύσταση του λογαριασμού Παγίας Προκαταβολής, ποσού διαχείρισης 6.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-8251.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
   
2ο Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 07.03.2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών – Περιουσιακών Διαφορών) σε αγωγή (ΓΑΚ: 3739/2019, Ειδ. Αρ. Κατ.: 116/2019, Πιν.: ΚΓ15), σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος κ.λ.π. (σύνολο 43) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   
3ο Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης στο ΠΑΛΑΙ την 1/3/2019.
   

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr