Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

25-10-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 30068 Ημ/νία Πρωτ.: 25/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 29η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2019.
   
2ο Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ Τριμήνου έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικονομικού έτους 2019 από την Ταμειακή Υπηρεσία.
   
3ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Σεπτέμβριο έτους 2019.
   
4ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού (τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (472,99€), και  αφορά στην δράση για το πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών/ντριών της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
   
5ο Χορήγηση ή μη παράτασης της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού από την υπολόγο κ. Ντάκουρη Σταυρούλα δυνάμει της υπ αριθμ. 153/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
   
6ο Απαλλαγή της υπολόγου κ. Στεφανοπούλου Σταυρούλα και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                                                                                                                                                            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

                                                                                                                                                        Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                                                                                                    (Δήμαρχος)

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr