Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

31-05-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 16050 Ημ/νία Πρωτ.: 31/5/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 04η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Φεβρουαρίου έτους 2019.
   
2ο Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2019 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας πόλεως (Σάκων Απορριμμάτων).
   
3ο Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 1 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης της προσφοράς του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών περίθαλψης – περισυλλογής και προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων του Δήμου ετών 2019-2020 – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
   
4ο Διαβίβαση του υπ’ αριθ. 1 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού.
   
5ο Έγκριση παραχώρησης χώρου του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου για τη διενέργεια εκδήλωσης την 10η Ιουνίου 2019.
   
6ο Έγκριση διεξαγωγής εκδήλωσης σε εξωτερικό χώρο του ΠΑΛΑΙ από το Σύλλογο Ηπειρωτών.
   
7ο Έγκριση διεξαγωγής εκδήλωσης σε εξωτερικό χώρο του ΠΑΛΑΙ από το Σύλλογο Κορωνίδας Νάξου.
   
8ο Έγκριση διεξαγωγής εκδήλωσης σε εξωτερικό χώρο του ΠΑΛΑΙ από το Σύλλογο Πελοποννησίων.
   
9ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 40,00€ για πληρωμή τελών άδειας κοπής δέντρων στο ΤΕΕ, στο όνομα της υπαλλήλου Κακίση Αμαλίας, σε βάρος του Κ.Α. 00-6331.0005 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
   
10ο Απαλλαγή του υπολόγου κ. Λυμπέρη Θεόδωρου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

 

                                                                                                                                                   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

                                                                                                                                                Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                                                                                 (Δήμαρχος Γαλατσίου)

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr