Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 6 Αυγούστου

02-08-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 23323 Ημ/νία Πρωτ.: 2/8/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 6η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ύψους 500,00 € για την έκδοση παραβόλων από το Υπουργείο Μεταφορών με σκοπό την απόκτηση ή ανανέωση ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) πενταετούς ισχύος οδηγών Γ΄ και Δ΄ κατηγορίας του Δήμου Γαλατσίου, στο όνομα της υπαλλήλου Ντάκουρη Σταυρούλα, σε βάρος του Κ.Α. 00-6073.0003 του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

                                                                                                                                                   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

                                                                                                                                                 Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                                                                                 (Δήμαρχος Γαλατσίου)

 

 

 

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr