Πρόσκληση Ο.Ε. για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

04-09-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 18524 Ημ/νία Πρωτ.: 4/9/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 08η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 12:00, για λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν συμμετάσχετε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση ή μη 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 Δήμου Γαλατσίου.
   
2o 1. Έγκριση των υπ’ αριθ. 29, 30, 31, 32 & 37/2019 Μελετών της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων) & 2. Καθορισμός των όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δίκυκλων & τρίκυκλων και την ανάθεση υπηρεσιών τακτικής συντήρησης των αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δίκυκλων & τρίκυκλων του Δήμου
   
3o Διαβίβαση του από 07.08.2020 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και επέκτασης λογισμικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας στην εταιρεία με την επωνυμία «DPSolutions E.E.»
   
4o Διαβίβαση του από 31.08.2020 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού των Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου στην εταιρεία με την επωνυμία «e-ΜΕΝΤΩΡ SOLUTIONS Ι.Κ.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»
   
5o Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής 179,31€ για έξοδα τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων, στο όνομα της υπαλλήλου Ροδίτου Χάριτος, σε βάρος του Κ.Α. 20-6279.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
   
6o Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής 2.100,00€ για πληρωμή που αφορά τον τεχνικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ των απορριμματοφόρων – φορτηγών οχημάτων και του πούλμαν του Δήμου Γαλατσίου, στο όνομα του υπαλλήλου Παπαδάκη Μιχαήλ, σε βάρος των Κ.Α. 20-6323.0002 και Κ.Α. 10-6323.0002 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
   
7o  Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος.
   
8o Διαγραφή χρέωσης ανείσπρακτων Δ.Τ., Δ.Φ. και Τ.Α.Π.
   

                                                                                               

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

  

                Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

           Μαρκόπουλος Γεώργιος

                         (Δήμαρχος)

Πρόσκληση Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr