Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. για την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

05-11-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 29888 Ημ/νία Πρωτ.: 5/11/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην «Δια Ζώσης» Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 09η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1o Διαβίβαση της 3/2021 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά τη σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικ. Έτους 2022.
 
2ο Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Οικ. έτους 2022.
2
3ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (15.955,60€) που αφορά την προμήθεια αλατιού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας (χιονοπτώσεις – παγετός) του Δήμου Γαλατσίου.
 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

        Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

  Μαρκοπουλος Γεώργιος

  (Δήμαρχος)

 

                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr