Πρόσκληση Ο.Ε. για τις 15 Σεπτεμβρίου 2011

09-09-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 09–09–2011

Αριθ. Πρωτ.: 33959
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

          Π Ρ Ο Σ
                                 Τους Δημοτικούς Συμβούλους: κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                   Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

Δήμο Κωνσταντίνο

Χριστοδούλου Αγαμέμνονα

 Τσιρώνη Κωνσταντίνο

 Κομπότη Ιωάννη

 Δερεδίνη Βασίλειο

 Ρωμανό Ιωάννη

(τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:15 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο

Έγκριση γενόμενης ανάθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Μαρίνα Κωνσταντάκη για τη σύνταξη απόψεων και εν γένει δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου .

2ο

Υποβολή Λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία.

 
3ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού.

 
 
4ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού.

 
 
5ο

Λήψη απόφασης έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης & ψήφιση πίστωσης ποσού υπέρ Κ.Α.20.7131.0003, Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας 165 τεμ. Μεταλλικών κάδων απορ/των 1100 & 660 L.

 
 
6ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 460,02 € και απ’ ευθείας ανάθεση επισκευής (ΚΗΙ 2691).

 
 
7ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 252,15 € και απ’ ευθείας ανάθεση επισκευής (ΚΗΟ 3228).

 
 
8ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.192,17 € και απ’ ευθείας ανάθεση επισκευής (ΚΗΙ 2691).

 
 
9ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 363,21 € και απ’ ευθείας ανάθεση επισκευής (ΚΗΟ 3228).

 
 
10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.573,57 € και απ’ ευθείας ανάθεση επισκευής (ΚΗΙ 3484).

 
 
11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.790,88 € και απ’ ευθείας ανάθεση επισκευής (ΚΗΙ 2691).

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Αλιμπέρτη Μαρία,
Νίκου Νικόλαο,
Ανδρή Σταμάτιο,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr