ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

21-08-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  20-08-2015
Αριθ. Πρωτ.: 26860
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
 
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                  
                 Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 24 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
    
1ο                      5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
2ο              Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για το μήνα ΙΟΥΛΙΟ έτους       
                   2015.
 
 
3ο            Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για
                την προμήθεια Ανταλλακτικών και Παροχής Υπηρεσιών για τη Συντήρηση & Επισκευή των αυτοκινήτων Καθα-
                ριότητας & Ηλεκτροφωτισμού καθώς και των λοιπών μεταφορικών οχημάτων του Δήμου για το έτος 2015.
 
4ο            Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Τσίρου Στυλιανού για καταβολή             
                ποσού για την έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου για 6 δίκυκλα του Δήμου.
5ο            Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 €   για την πληρωμή τελών για την χορήγηση ηλεκτρονικών αρχείων από τη
                Δ.Ε.Η.
                                                        
 
6ο           Ψήφιση πίστωσης ποσού 67,15 €   για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
7ο          Ψήφιση πίστωσης   ποσού 730,56€   για προμήθεια ΤΠΔ Η’     Κατανομής ΚΑΠ 2015
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr