Πρόσκληση Ο.Ε. με τη διαδικασία «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών» τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021

16-09-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 24454 Ημ/νία Πρωτ.: 16/9/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 20η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Έγκριση ή μη 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 Δήμου Γαλατσίου.
 
2ο 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2021.
 
3ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 μηνών Ιουλίου και Αυγούστου»
 
4ο Ορθή επανάληψη της 133/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την δυνατότητα συμψηφισμού τελών.
 
5ο Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης Εξώδικης Απάντησης.
 
6ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 8.000,00€ για πληρωμή ταχυδρομικών τελών, στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρίας, σε βάρος του Κ.Α. 00-6221.0001 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 
7ο Απαλλαγή του υπόλογου κ. Γεωργακάκου Νικολάου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.
 
8ο Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

               Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

             Μαρκοπουλος Γεώργιος

                 (Δήμαρχος)

                                                                                                                                                                     

΄Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr