Πρόσκληση Ο.Ε. στις 11 Σεπτεμβρίου 2017

08-09-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  07.09.2017
Αριθ. Πρωτ.: 30596
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 11 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
2ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 424/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου.
 
3ο
Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. ετών 2017-2019.
 
4ο
Διαβίβαση των Πρακτικών 1, 2 & 3 της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού προμήθειας μέσων – ειδών ατομικής προστασίας. Λήψη απόφασης για την ανάδειξη ή μη προσωρινού μειοδότη.
 
5ο
Διαβίβαση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού ανάθεσης εργασιών συντήρησης παιδικών χαρών για τα έτη 2017 2018 για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών μειοδότη. Λήψη απόφασης για την ανάδειξη ή μη οριστικού μειοδότη.
 
6ο
Διαβίβαση του Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς του επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού ανάθεσης εργασιών συντήρησης σιντριβανιών του Δήμου για τα έτη 2017-18. Λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού μειοδότη.
 
7ο
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ανοικτού – διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για το Δήμο & τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα.
 
8ο
Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) χωρίς Φ.Π.Α.
 
9ο
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) χωρίς Φ.Π.Α.
 
10ο
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων παιδικών χαρών & δαπέδων ασφαλείας.
 
11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οκτακοσίων είκοσι ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (821,61€) για την προμήθεια δύο (2) βενζινοκίνητων φυσητήρων – αναρροφητήρων σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.0007 οικονομικού έτους 2017.
 
12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (24.710,47€) για την προμήθεια γραφικής ύλης (10.983,67), λοιπών ειδών γραφείου (1.078,80) & χαρτιού (12.648) σε βάρος των Κ.Α. 10.6612.0001, Κ.Α. 10.6613.0002, Κ.Α. 15.6613.0002 & Κ.Α. 30.6613.0002 οικονομικού έτους 2017.
 
13ο
Έγκριση δαπάνης χιλίων (1.000€) για την προμήθεια μικροϋλικών της υπηρεσίας πρασίνου. Διάθεση πίστωσης πεντακοσίων ευρώ (500€) σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0010 οικονομικού έτους 2017. Το υπόλοιπο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500€) θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2018.
 
14ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (7.440€) για την παροχή υπηρεσιών «Τεχνικού συμβούλου υποστήριξης – επιμόρφωσης στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης του στόλου των κρατικών αυτοκινήτων της εξοικονόμησης πόρων και της περιστολής λειτουργικών και λοιπών δαπανών» σε βάρος του Κ.Α. 20.6141.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
15ο
Α) Διάθεση και έγκριση ποσού 659,40€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6422.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων» για την αγορά εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών και Β) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους 659,40€ για την αγορά εισιτηρίων Αστικών συγκοινωνιών στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Στεφανοπούλου Σταυρούλα (471x1,40€) σε βάρος του Κ.Α. 10.6422.0001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων».
 
16ο
Έγκριση και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6221.0001 «Ταχυδρομικά Τέλη» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
17ο
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 152,09€ στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Στεφανοπούλου Σταυρούλας για την πληρωμή τελών προς τη ΔΕΔΔΗΕ για τη χορήγηση ηλεκτρονικών αρχείων.
 
18ο
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Φραγκουλοπούλου Μαρίας ποσού 10.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 00.6221.0001 για την δαπάνη προπληρωμής τελών ανεφοδιασμού της μηχανής γραμματοσήμανσης που διαθέτει ο Δήμος.
19ο
Έγκριση τριών (3) πινάκων εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Κωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 310,00€.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr