Πρόσκληση Ο.Ε. στις 15 Μαρτίου 2011

15-03-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 15 – 03 – 2011
Αριθ. Πρωτ.: 7661
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                   
              Π Ρ Ο Σ
                                                        Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                              κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                            Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                     Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                 Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                     Τσιρώνη Κωνσταντίνο
                                                                     Κομπότη Ιωάννη
                                                                     Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                     Ρωμανό Ιωάννη
                                   (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
Έχοντας υπόψη το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και επειδή υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη για έκτακτη σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής με μοναδικό θέμα την έγκριση ανοίγματος εκ μέρους του Δήμου νέου καταθετικού Τραπεζικού Λογαριασμού στην Τράπεζα Millennium για τη μισθοδοσία τόσο του προσωπικού του Δή­μου, όλων των κατηγοριών, όσο και των αιρετών από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15η Μαρτίου 2011,ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).
 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
Άνοιγμα Λογαριασμού στην Τράπεζα Millennium
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
Η Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Αλιμπέρτη Μαρία,
Νίκου Νικόλαο,
Ανδρή Σταμάτιο,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:
1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr