Πρόσκληση Ο.Ε. την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

25-07-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 21485 Ημ/νία Πρωτ.: 25/7/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 29η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2019.
   
2ο Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ έτους 2019.
   
3ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο σύνταξης νομικής γνωμοδότησης επί των αναφερομένων στο υπ΄ αριθμ. 20887/18-07-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
   
4ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 02.10.2019, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) (ΓΑΚ 48503/2019, Ειδ. Αρ. Κατ.: 5993/2019) σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν οι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος κ.τ.λ. (συν. 43) υπάλληλοι κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   
5ο Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 19.09.2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών – Περιουσιακών Διαφορών) σε αγωγή (ΓΑΚ: 28552/2019, Ειδ. Αρ. Κατ.: 743/2019, Πιν.: ΚΓ14), σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος κ.λ.π. (σύνολο 43) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   
6ο Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 186,00 € για πληρωμή χορήγησης πιστο-ποιητικού CE του γάντζου του οχήματος με αρ. κυκλ. ΚΗΙ – 7018, στο όνομα της υπαλλήλου Κατσα-ντώνη Ελένης, σε βάρος του Κ.Α. 00-6331.0004 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
   
7ο Έγκριση παραχώρησης του ΠΑΛΑΙ για τηλεοπτικό γύρισμα.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

                                                                                                                                                   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                                                                                                                                                Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                                                                                 (Δήμαρχος Γαλατσίου)

Πρόσκληση Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr