Πρόσκληση Ο.Ε. για την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

08-10-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 28190 Ημ/νία Πρωτ.: 7/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 11η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις Υπηρεσίες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων.
2ο Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στην περιοχή Πανόραμα Γαλατσίου».
3ο Ανάθεση σε Δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης.
4ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο της εκπροσώπησης και παράστασης του Δήμου Γαλατσίου την 07.11.2019, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 4ο Μονομελούς (Αρ. Εισαγ.: ΠΡ2996/16-5-2011, Αρ. Κλ.: ΚΛ3645/2019,  Αριθμός Πινακίου 1) σε προσφυγή που άσκησε ο Δήμος Γαλατσίου κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 66844/29-12-2010 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών.
5ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης και του εν γένει χειρισμού υπόθεσης που αφορά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 21592/26-07-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
6ο Διαγραφή χρέωσης παράβασης Κ.Ο.Κ
7ο Διαγραφή  διοικητικού προστίμου από παράβαση του Κ.Ο.Κ
8ο Απαλλαγή του υπόλογου κ. Λυμπέρη Θεοδώρου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                                                                                                                                                           Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                                                                                        Μαρκόπουλος Γεώργιος

                                                                                                                                                                    (Δήμαρχος)

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr