Πρόσκληση Ο.Ε. την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

14-10-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  14-10-2016
Αριθ. Πρωτ. : 31427
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την  19 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
                                                                      
 
 
 
1ο
 
2ο
 
 
 
3ο
 
 
4ο
 
 
 
5ο
 
 
6ο
 
 
7ο
 
 
8ο
 
 
9ο
 
10ο
 
11ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε προσφυγές που άσκησε η εταιρεία PARKAVENUE ΑΕ κατά του Δήμου Γαλατσίου για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
Α) Έγκριση συμμετοχής εννέα (9) υπαλλήλων σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει η εταιρεία «Επαγγελματική Γνώση», Β) Ψήφιση πίστωσης ποσού 990,00€ μαζί με το ΦΠΑ υπέρ Κ.Α. 00.6073.0001.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εκατό πενήντα ευρώ (150€) για τη συντήρηση συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου ημερήσιας παρουσίας προσωπικού που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6266.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης επτακοσίων ευρώ (700€) για τη συντήρηση – επισκευή είκοσι πέντε (25 καθισμάτων γραφείου σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0001 οικονομικού έτους 2016.
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Χρυσάφη Θωμά ποσού 300,00€ για Έκδοση Παραβόλου Ελέγχου των εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου του Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Τζανίνη Βασιλική για την κάλυψη 12 προνοιακών επιδομάτων δικαιούχων, για το Δ’ δίμηνο του 2016.
Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000,00€ υπέρ Κ.Α. 30.7336.0029 οικ. έτους 2016 για: ‘Συνεχιζόμενο: Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Γαλατσίου (ΣΑΤΑ)’.
Ψήφιση πίστωσης ποσού 730,56€ για προμήθεια ΤΠΔ Ι’ κατανομής ΚΑΠ 2016.
Ψήφιση πίστωσης ποσού 168,14€ για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
Ψήφιση πίστωσης ποσού 122,69€ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr