Πρόσκληση Ο.Ε. την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

10-03-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  10.03.2017
Αριθ. Πρωτ.:8777
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 14 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
 
2ο
 
 
3ο
 
4ο
 
 
5ο
 
 
6ο
 
 
 
7ο
 
 
8ο
 
 
9ο
 
 
 
10ο
 
 
11ο
 
 
 
12ο
 
 
 
13ο
 
 
 
14ο
 
 
 
15ο
 
 
 
16ο
 
 
 
17ο
 
 
18ο
 
 
19ο
 
 
 
 
Συγκρότηση σε Σώμα – Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2017 που δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται.
Κατάρτιση πίνακα (Νο 5) για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
Κατάρτιση πίνακα (Νο 6) για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
Κατάρτιση πίνακα απόρων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας για την έγκριση περιοδικής οικονομικής τους ενίσχυση για το έτος 2017, καθώς και τον αντίστοιχο πίνακα των απορριφθέντων.
Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 04.04.2017 σε αγωγή της Ζιάβρα Νικολίτσας κατά του Δήμου για ζημιά από αυτοκινητικό ατύχημα (Διαδικασία περιουσιακών διαφορών).
Έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεσης της Υπηρεσίας «Παροχής υπηρεσιών για διερεύνηση και εντοπισμό αιτιών που προκαλούν επικίνδυνες καταστάσεις στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου, Κορίνης & Κοραή.
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00€ υπέρ Κ.Α. 30.6662.0014 οικ. έτους 2017 για: «Συνεχιζόμενο Προμήθεια προστατευτικών πινακίδων – εμποδίων έργων».
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ υπέρ Κ.Α. 30.7131.0006 οικ. έτους 2017 για ‘Προμήθεια εργαλείων και μικρών μηχ/των τεχνικών έργων’.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ υπέρ Κ.Α. 30.7135.0023 οικ. έτους 2017 για ‘Συνεχιζόμενο Προμήθεια Ηλεκτρονικών Πινακίδων Μετάδοσης Μηνυμάτων’.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών κάδων (καπάκια, σωλήνες, τροχοί, βίδες) έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (11.972,20€) σε βάρος του Κ.Α. 20.6673.0001 οικονομικού έτους 2017.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (11.994,52€) σε βάρος του Κ.Α. 15.6595.0002 για την υπηρεσία ελέγχου καταπολέμησης κουνουπιών, που θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2017.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800€) σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού για το πληροφοριακό σύστημα των υπηρεσιών του Δήμου που θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2017.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια τριών (3) αριθμομηχανών διακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (260,40€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0015 οικονομικού έτους 2017.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450€) σε βάρος του Κ.Α. 10.7133.0001 για τη προμήθεια δέκα πέντε (15) τηλεφωνικών συσκευών που θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2017.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού οκτακοσίων έξι ευρώ (806€) για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης δέκα (10) χημικών τουαλετών των εμποροπανηγύρεων λόγω θρησκευτικών εορτών του Δήμου σε βάρος του Κ.Α. 10.6277.0003 οικονομικού έτους 2017.
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 90,90€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6515.0001 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 298,85€ στο όνομα της υπαλλήλου Ροδίτου Χάρις πληρωμής στον ΔΕΔΔΗΕ ποσού για επέκταση φωτιστικού δικτύου.
Ψήφιση πίστωσης και διάθεση δαπάνης 13.300,00 στον Κ.Α. 30.6262.0041, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών για διερεύνηση και εντοπισμό αιτιών που προκαλούν επικίνδυνες καταστάσεις στην συμβολή των οδών Κουντουριώτου, Κορίνης & Κοραή.
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr