Πρόσκληση Ο.Ε. την Τρίτη 28 Νοεμβρίου

24-11-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  24.11.2017
Αριθ. Πρωτ.: 41351
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη 
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 28 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
2ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον, του Α.Τ. Γαλατσίου, της Γκόγκου Μαρίας Δ/ντριας Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου για απολογία, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3021/8/130-β’/13.11.2017κλήσης του Α.Τ. Γαλατσίου.
 
3ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της σύνταξης ειδικής Νομικής Γνωμοδότησηςγια το νομικό καθεστώς διαχείρισης και αξιοποίησης της δημόσιας έκτασης του πρώην «Λατομείου ΛΑΤΟ» στην εκτός σχεδίου αναδασωτέα περιοχή των διοικητικών ορίων του Δήμου Γαλατσίου.
 
4ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 2759/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Ειδικές Διατάξεις των Μικροδιαφορών).
 
5ο
Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση τον προσωρινό ανάδοχο του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου – Εργολαβία 2017» Αριθμός Μελέτης: 8/2017.
 
6ο
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανασίου Παναγιώτη από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 357,12€.
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr