ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

06-09-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Γαλάτσι,  06-09-2013
Αριθ. Πρωτ.: 32849
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417-430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                               
             Π Ρ Ο Σ

                               Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                                κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                        Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                                                        Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Κομπότη Ιωάννη
                                                                        Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                        Ρωμανό Ιωάννη
                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 10 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 
 
1ο

Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε αγωγή την οποία άσκησε ο κος Τζήμας Σπυρίδων εκδότης και κύριος αρθρογράφος της εφημερίδος ΓΡΑΜΜΗ κατά του Δήμου Γαλατσίου.

 
 
 
 
 

 

2ο

Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη δεύτερης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ΄αριθ. 234/2013 απόφασης της διυπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων σχετικά με την μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ τεσσάρων (4) ακινήτων, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 
 
3ο

Λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια Οικοδομικών υλικών για το έτος 2013.

 

 

 

 

 
 
4ο

Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο (Εφημερίδα Γραμμή) και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 400 € Κ.Α. 00.6431.0001.

 

 

 

 

 
 
5ο

Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο (Εφημερίδα Παλμός) και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 400 € Κ.Α. 00.6431.0001.

 

 

 

 

 

 

6ο

Ψήφιση πίστωσης 270.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0010 οικ. έτους 2013 για την αγορά δύο (2) καινούργιων απορριμματοφόρων οχημάτων.

 

 

 

 

 

 

7ο

Έγκριση τροποποίησης μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Επαναληπτικού Διαγωνισμού προμήθειας δύο (2) καινούργιων απορριμματοφόρων οχημάτων .

 

 

 

 

 

 

8o

Ψήφιση πίστωσης εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000,00 €) υπέρ Κ.Α. 20.7131.0003 για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας τριακοσίων εβδομήντα εφτά (377) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων. 

 

 

 

 

 

 

9o

Λήψη απόφασης έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας τριακοσίων εβδομήντα εφτά (377) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1100 και 660 L.

 

 

 

 

 

 

10o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 80,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6515.0001 για αμοιβές και προμήθειες από διαχείριση λογαριασμού όψεως.

 
 
 
 
 
 
11o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 29,74 € υπέρ Κ.Α. 00.6515.0002 για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.

 
 
 
 
 
 
12o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 86,87 € υπέρ Κ.Α. 00.6515.0002 για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.

 
 
 
 
 
 
13o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 16,30 € υπέρ Κ.Α. 00.6515.0002 για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων

 

 

 

 

 
 
14o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 224,79 € υπέρ Κ.Α. 00.6515.0002  για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων

 

 

 

 

 
 
15o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 152,44 € υπέρ Κ.Α. 00.6515.0002 για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων & σχολικών τροχονόμων έτους 2013.

 
 
 
 
 
 
16o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 761,32 € υπέρ Κ.Α. 00.6515.0002 για προμήθεια ΤΠΔ τακτικής ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013.

 
 
 
 
 
 
17o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6462.0001 Οικ. έτους 2013 για έξοδα δημοσίευσης διακηρύξεων τεχνικών υπηρεσιών.

 
 
 
 
 
 
18o

Ψήφιση πίστωσης εφτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (7.400,00 €) υπέρ Κ.Α. 30.6662.0003 για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας πινακίδων σήμανσης, ονομασίας και αρίθμησης οδών. 

 
 
 
 
 
 
19o

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 127/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη συντήρηση παιδικών χαρών.

 
 
 
 
 
 
20o

Αποδοχή ή μη έγκρισης δικαιολογητικών για το έργο: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης οδού Ζήνωνος» – Αρ. Μελ. 42/2013.

 
 
 
 
 
 
21ο

Απευθείας ανάθεση και κατακύρωση εκπόνησης της μελέτης: Αξιοποίησης – διαχείρισης του νερού των γεωτρήσεων πλατείας Γιγάντων, πλατείας Χατζησπύρου του Δήμου Γαλατσίου.

 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr