ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

28-03-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  28-03-2014
Αριθ. Πρωτ.:  14827        
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                  
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                                              Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                                              Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                                              Βιντζηλαίο Γεώργιο
                                                                                              Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Ρωμανό Ιωάννη
                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 01 Απριλίου 2014,ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Ανάδειξη αναδόχου για τη συλλογή και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων) και ζωικών λιπών.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ψήφιση πίστωση συνολικού ποσού 25.000,00 € Οικ. έτους 2014 για: Προμήθεια ‘’Αναλωσίμων εκτυπωτών Η/Υ (Τόνερ-μελάνια)’’ εις βάρος των Κ.Α.:
Α. 10.6613.0001 ποσόν 20.000,00 € Β. 15.6613.0001 ποσόν 5.000,00 €.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ψήφιση πίστωση συνολικού ποσού 10.000,00 € Οικ. έτους 2014 για: Προμήθειες ‘’Αναλωσίμων φωτοτυπικών & πολυμηχανημάτων (Τόνερ)’’ εις βάρος  των Κ.Α.:
Α. 10.6613.0003 ποσόν 5.000,00 € Β. 15.6613.0003 ποσόν 5.000,00 €.
 
 
 
 
 
 
4ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων, Εκτυπωτών – Φωτοτυπικών & Πολυμηχανημάτων όλων των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0013 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για την προμήθεια ειδών κιγκαλερίας.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0010 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για την προμήθεια μικροϋλικών (υδραυλικών κλπ).
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0009 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για την προμήθεια υλικών σιδήρου.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0008 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για την προμήθεια χρωμάτων.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για την προμήθεια οικοδομικών υλικών.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για την προμήθεια ξυλείας.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για την προμήθεια τζαμιών.
 
 
 
 
 
 
12ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας οικοδομικών υλικών, μικροϋλικών (υδραυλικά, υλικών ξυλείας, υλικών σιδήρου, χρωμάτων, ειδών κιγκαλερίας και τζαμιών, για τη συντήρηση διαφόρων σχολείων, κτιρίων του Δήμου, κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 34,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr