ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 21 ΜΑΙΟΥ 2013

17-05-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Γαλάτσι,  17 052013

Αριθ. Πρωτ.: 16702

 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417-430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                               
             
             Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                        Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                                                        Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Κομπότη Ιωάννη
                                                                        Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                        Ρωμανό Ιωάννη
                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 21 Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 
 
1ο

Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή την οποία άσκησαν πρώην εργαζόμενοι στα ΚΑΠΗ Ιωάννης Λυερός κ.λ.π. κατά του Δήμου Γαλατσίου.

 
 
 
 
 
 
2ο

Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου σε αστική δίκη.

 

 

 

 

 
 
3ο

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Άρειου Πάγου κατά της υπ’αριθ.850/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.

 

 

 

 

 
 
4ο

Λήψη απόφασης ή μη για εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση των κάτωθι αναφερόμενων δικών με την ΕΥΔΑΠ.

 
 
 
 
 

 

5ο

Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 
 
 
 
 
 
6o

Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2013.

 
 
 
 
 
 
7o

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2013 που δεν έχουν εκτελεστεί.

 
 
 
 
 
 
8o

Λήψη απόφασης έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμού όρων διακήρυξης διαδικασίας Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας οικοδομικών υλικών.

 
 
 
 
 
 
9o

Λήψη απόφασης έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμού όρων διακήρυξης διαδικασίας Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας υδραυλικών υλικών.

 
 
 
 
 
 
10o

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 492 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Παναγιώτη Αθανασίου από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
11o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 321.627,34 € για την καταβολή αποζημίωσης σχετικά με το επίδομα των 176 € σε σαράντα εννέα (49) υπαλλήλους του Δήμου βάσει της 1270/2010 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 5ο τμήμα. K.A. 00.6492.0001

 
 
 
 
 
 
12ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.476,48 € για την καταβολή επιδικασθέντος κεφαλαίου, τόκων και δικαστικής δαπάνης στην Δρακούλη Αντωνία βάσει κατασχετηρίου. K.A. 00.6492.0001

 
 
 
 
 
 
13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 115,78 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου διοικητικού – οικονομικού προσωπικού, ΜΑΡΤΙΟΥ 2013.K.A. 10.6012.0001

 
 
 
 
 
 
14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 761,32 € για προμήθεια ΤΠΔ τακτικής, Απριλίου 2013. K.A 00.6515.0002

 
 
 
 
 
 
15ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6434.0003 Οικ. έτους 2013 δαπάνης διενέργειας εθελοντικής αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου 2013.

 
 
 
 
 
 
16ο

Καταβολή χρηματικού ποσού 300,00 € στον κ. Τσερκέζη Κυριάκο σύμφωνα με την αριθ. 520/2010 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και σε βάρος του K.A. 00.6492.0001 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

 
 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη

προθεσμία.

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr