ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

22-11-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  21-11-2013

Αριθ. Πρωτ.:45263
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383
 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                               
              ΠΡΟΣ

                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                               κ.κ.   Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                        Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                                                        Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Κομπότη Ιωάννη
                                                                        Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο

                                                                        Ρωμανό Ιωάννη

                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 25Νοεμβρίου 2013,ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 
 
1ο

Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 467/2013 απόφασης της Ο.Ε. για την κατάρτιση του ΟΠΔ του Δήμου έτους 2014 και των Ν.Π. με α) το ΟΠΔ του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου και β) το ΟΠΔ του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου.

 
 
 
 
 
 
2ο

Ανάθεση σε δικηγόρο της διαχείρισης – διεκπεραίωσης της υπόθεσης ενώπιον του 25ου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή την οποία άσκησαν υπάλληλοι (Αναγνωσταράς κλπ) κατά του Δήμου Γαλατσίου που αφορά αποδοχές προσωπικού.

 
 
 
 
 
 
3o

Ανάθεση σε δικηγόρο εκπροσώπησης  της διαχείρισης – διεκπεραίωσης υπόθεσης ενώπιον του 25ου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή την οποία άσκησαν υπάλληλοι (Τσούλος Γεώργιος κλπ) κατά του Δήμου Γαλατσίου που αφορά αποδοχές προσωπικού.

 
 
 
 
 
 
4ο

Έγκριση γενόμενης ανάθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κα Κωνσταντάκη Μαρίνα για την κατάθεση πρόσθετων λόγων επί της από 14/5/12 προσφυγής του Δήμου Γαλατσίου κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ.35108/31941 αιτ. θερ. 212Β απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και για την παράσταση στη σχετική δικάσιμο.

 
 
 
 
 
 
5ο

Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για έργα αυτεπιστασίας» – Λήψη απόφασης περί του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.

 
 
 
 
 
 
6ο

Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον εξωτερικό φωτισμό και το φωτισμό του Άλσους Βεϊκου» – Λήψη απόφασης περί του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.

 
 
 
 
 
 
7ο

Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων Έτους 2013» – Λήψη απόφασης περί του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.

 
 
 
 
 
 
8ο

Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής μακράς διάρκειας και ειδών υγιεινής για το Κοινωνικό Παντοπωλείο» – Λήψη απόφασης περί του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.

 
 
 
 
 
 
9ο

Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 700 €.

 
 
 
 
 
 
10o

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.207,86 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
11o

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.214,01 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Αποστολοπούλου Αλεξίας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
12o

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 11.156,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2013 για την κάλυψη της δαπάνης πραγματοποίησης προληπτικών ιατρικών εξετάσεων εργαζομένων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για εκκαθάριση τέλους επιτηδεύματος για την Κοινωφελή Επιχείρηση έτους 2012.

 
 
 
 
 
 
14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.7131.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2013 για την προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας κήπων.

 
 
 
 
 
 
15ο

Ψήφιση πίστωσης για την εργασία: «Απόφραξη αγωγών όμβριων» Κ.Α. 30.6275.0001.

 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr