ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

21-03-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  21-03-2014
Αριθ. Πρωτ.:  13144        
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                                              Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                                              Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                                              Βιντζηλαίο Γεώργιο
                                                                                              Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Ρωμανό Ιωάννη
                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 26 Μαρτίου 2014,ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση γενόμενης ανάθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κα Χρύσα Ντάνου (ΑΜΔΣΑ:30115) για τη σύνταξη και κατάθεση γραπτών εξηγήσεων επί της υπό στοιχεία ΑΒΜ Β2004/366 ποινικής δικογραφίας λόγω κατεπείγοντος.
 
 
 
 
 
 
2ο
Έγκριση ανάθεσης για την εκπροσώπηση του Δήμου από πληρεξούσιο Δικηγόρο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακυρωτική διαδικασία).
 
 
 
 
 
 
3ο
Έγκριση ανάθεσης για την εκπροσώπηση του Δήμου από πληρεξούσιο Δικηγόρο ενώπιον του 4ου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
 
 
 
 
 
4ο
Έγκριση ανάθεσης για την εκπροσώπηση του Δήμου από πληρεξούσιο Δικηγόρο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
 
 
 
 
 
5ο
Έγκριση ανάθεσης για την εκπροσώπηση του Δήμου από πληρεξούσιο Δικηγόρο ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 
 
 
 
 
 
6ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη εφέσεως κατά των υπ’ αριθ. 1062/2014 και 1063/2014 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (30ου Μονομελούς Τμήματος).
 
 
 
 
 
 
7ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2014.
 
 
 
 
 
 
8ο
Έγκριση κατάρτισης πίνακα απόρων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας για την περιοδική οικονομική τους ενίσχυση για το έτος 2014.
 
 
 
 
 
 
9ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 74/2014 απόφασης του Δ.Σ. για την Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
10ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 75/2014 απόφασης του Δ.Σ. για την Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
11ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 76/2014 απόφασης του Δ.Σ. για την Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
12ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 77/2014 απόφασης του Δ.Σ. για την Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
13ο
Έγκριση συμμετοχής τριών (3) υπαλλήλων του Δήμου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Η ΤΑΜΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» και ψήφιση πίστωσης διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
14ο
Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 13/τ.97 Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
15ο
Επικαιροποίηση σύμβασης με την ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ’’.
 
 
 
 
 
 
16ο
Επικαιροποίηση ασφάλισης δυο νέων απορ/φορων αυτ/των.
 
 
 
 
 
 
17ο
Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης, Απευθείας Ανάθεση και Ψήφιση Πίστωσης 11.410,00 € στον Κ.Α.: 30.7411.0008 για την σύνταξη μελέτης: Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων Κατασκευών στα Σχολεία του Δήμου (Α’ Φάση).
 
 
 
 
 
 
18ο
Εκδίκαση ενστάσεων και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για τη εργασία «Συντήρηση πρασίνου – Εργολαβία 2014».
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης 4.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7331.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έργο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων – Εργολαβία 2013 – Συνεχιζόμενη στο 2014».
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00 € σε βάρος των Κ.Α. 10.6634.0001 και 15.6634.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών υγιεινής.
 
 
 
 
 
 
21ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων, έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4,58 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 13,51 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 172,26 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
25ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 47,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
26ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 54,77 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
27ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 123,82 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
28ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.280,89 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. (Α’´Ò) Κατανομής Τακτικής 2014 & Λειτουργικών Δαπανών 1ου 2014.
 
 
 
 
 
 
29ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 42,68 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού καθαριότητας αορίστου χρόνου, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
30ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.643,62 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού (συμβ. ορισμένου χρόνου) υπηρεσίας καθαριότητας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
31ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.260,57 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού καθαριότητας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
32ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 140.000,00 € για δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη (ΤΑΠ).
 
 
 
 
 
 
33ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 170.000,00 € για δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη (ΔΤ-ΔΦ).
 
 
 
 
 
 
34ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 39.500,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.
 
 
 
 
 
 
35ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 49,20 € για την καταβολή ποσού για παραλαβή του υπ’ αριθ. 19979/18-4-1995 συμβολαίου που αφορά οικοπεδική έκταση για τη συμπλήρωση του κτηματολογίου και έγκριση εντάλματος προπληρωμής.
 
 
 
 
 
 
36ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.000,00 € για την καταβολή ποσού για προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για ανεφοδιασμό μηχανής γραμματοσήμανσης και έγκριση εντάλματος προπληρωμής.
 
 
 
 
 
 
37ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6492.0001 Οικ. έτους 2014 για ‘’Δικαστική δαπάνη αριθ. 2061/2013 Αρείου Πάγου’’.
 
 
 
 
 
 
38ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 900,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6453.0003 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Συνδρομή του Δήμου για την συμμετοχή του στο ‘’ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ’’ έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
39ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € υπέρ Κ.Α. 15.7133.0001 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Προμήθεια επίπλων’’.
 
 
 
 
 
 
40ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6265.0001 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Συντήρηση επίπλων και σκευών’’.
 
 
 
 
 
 
41ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6265.0002 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων’’.
 
 
 
 
 
 
42ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6265.0004 Οικ. έτους 2014 για εργασίες Συντήρησης του Μηχανογραφικού εξοπλισμού.
 
 
 
 
 
 
43ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6277.0001 Οικ. έτους 2014 για Δαπάνες λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων Θρησκευτικών εορτών.
 
 
 
 
 
 
44ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.500,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6451.0001 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Συνδρομές του Δήμου σε περιοδικά Εργατικού – Ασφαλιστικού δικαίου κλπ. Εκδόσεων’’.
 
 
 
 
 
 
45ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6117.0001 Οικ. έτους 2014 για δαπάνες Μαγνητοφώνησης – Απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβούλων.
 
 
 
 
 
 
46ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 617,46 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
47ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 482,76 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανασίου Παναγιώτη από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
48ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 570,72 € που αφορά την καταβολή δικαιωμάτων του Δικαστικού Επιμελητή κ. Καλαϊτζή Ανδρέα από διάφορες υποθέσεις του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
49ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 847,47 € που αφορά την καταβολή δικαιωμάτων του Δικαστικού Επιμελητή κ. Καλαϊτζή Ανδρέα από διάφορες υποθέσεις του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
50ο
Ψήφιση πίστωσης για την ανάγκη «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπων και εργαλείων» ποσού 10.000,00 € Κ.Α. 35.6264.0002.
 
 
 
 
 
 
51ο
Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση αυτόματου ποτίσματος χώρων πρασίνου στο Δήμο Γαλατσίου» αρ. μελ. 10/2014 Κ.Α. 35.6262.0009.
 
 
 
 
 
 
52ο
Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € εις βάρος του Κ.Α. 15.6495.0001 για την εκτέλεση της εργασίας: «Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων ζώων» αρ. μελ. 1/2014 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr