ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

29-11-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  29-11-2013

Αριθ. Πρωτ.:46380
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383
 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
               ΠΡΟΣ                                
             
                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                             κ.κ.   Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                        Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                                                        Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Κομπότη Ιωάννη
                                                                        Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο

                                                                        Ρωμανό Ιωάννη

                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 03Δεκεμβρίου 2013,ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 
 
1ο

Κατάρτιση του ετησίου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2014 του Δήμου Γαλατσίου σύμφωνα με το προσχέδιο της υπ’ αριθ. 4/2013 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 
 
 
 
 
 
2ο

Εκδίκαση ένστασης κατά της Τροποποίησης Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δ. Γαλατσίου».

 
 
 
 
 
 
3ο

Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου Γαλατσίου (PARKAVENUE).

 
 
 
 
 
 
4o

Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 
 
 
 
 
 
5ο

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ΧΕ 1760/17-9-2013 στο όνομα του υπαλλήλου Ανδρουτσόπουλου Παναγιώτη για την καταβολή ποσού για έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) ΓΙΑ 22 οχήματα (απορ-ρα – φορτηγά) του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
6ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 για την κατάρτιση εργαζομένων του Δήμου μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

 
 
 
 
 
 
7ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 42,68 για καταβολή υπερωριών προσωπικού καθαριότητας αορίστου χρόνου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013.

 
 
 
 
 
 
8ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.618,40 για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσιών καθαριότητας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013.

 
 
 
 
 
 
9ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € υπέρ Κ.Α. 30.7131.0001 Οικ. έτους 2013 για προμήθεια οργάνων Τεχνικής υπηρεσίας.

 
 
 
 
 
 
10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6462.0001 Οικ. έτους 2013 για έξοδα δημοσίευσης υπηρεσιακών διακηρύξεων.

 
 
 
 
 
 
11o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6462.0001 Οικ. έτους 2013 για έξοδα δημοσίευσης υπηρεσιακών διακηρύξεων.

 
 
 
 
 
 
12o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6612.0001 Οικ. έτους 2013 για έξοδα προμήθειας ειδών γραφείου.

 
 
 
 
 
 
13o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 15.6614.0001 Οικ. έτους 2013 για έξοδα προμήθειας ειδών γραφείου.

 
 
 
 
 
 
14ο

Α. Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6221.0001 Οικ. έτους 2013 για προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη ανεφοδιασμού μηχανής γραμματοσήμανσης.

Β. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πιο πάνω αιτία στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Στεφανοπούλου Σταυρούλας.

 
 
 
 
 
 
15ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 € Οικ. έτους 2013 για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών Η/Υ (Μελάνια – Τόνερ) αναλυτικά ως κάτωθι:

Α. Δ/κών Υπηρεσιών Κ.Α. 10.6613.0001 ποσού 7.000,00 €

Β. Κ.Ε.Π. & Κοινωνικής Υπηρ. Κ.Α. 15.6613.0001 ποσού 3.000,00 €

 
 
 
 
 
 
16ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 9,47 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.

 
 
 
 
 
 
17ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 141,12 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.

 
 
 
 
 
 
18ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.

 
 
 
 
 
 
19ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 25,28 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.

 
 
 
 
 
 
20ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 48,50 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.

 
 
 
 
 
 
21ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.100,00 € για προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης.

 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr