Πρόσκληση Ο.Ε. 5 Μαρτίου 2014

28-02-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  27-02-2014
Αριθ. Πρωτ.:  9424        
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                      Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                                              Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                                              Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                                              Βιντζηλαίο Γεώργιο
                                                                                              Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Ρωμανό Ιωάννη
                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 05 Μαρτίου 2014,ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση ασκηθείσας εφέσεως και ανάθεση σε δικηγόρο της δικαστικής διαχείρισης – εκπροσώπησης ενώπιον του 3ου Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) κατά τη δικάσιμο της 18.03.2014.
 
 
 
 
 
 
2ο
Έγκριση ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 32ου Μονομελούς Διοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών σε ασκηθείσα προσφυγή κατά τη δικάσιμο της 27.05.2014.
 
 
 
 
 
 
3ο
Έγκριση ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 32ου Μονομελούς Διοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών σε ασκηθείσα προσφυγή κατά τη δικάσιμο της 27.05.2014.
 
 
 
 
 
 
4ο
Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αρ. 36/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
5ο
Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
6ο
Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Συντήρηση Ασφαλτοτάπητα Δημοτικών οδών – Εργολαβία 2012».
 
 
 
 
 
 
7ο
Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Ανακατασκευή Αντιολισθηρών Οδοστρωμάτων σε διαφόρους οδούς».
 
 
 
 
 
 
8ο
Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2014».
 
 
 
 
 
 
9ο
Έγκριση συμμετοχής 3 υπαλλήλων του Δήμου μας στο εκπαιδευτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας πέντε (5) ωρών με θέμα: «ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΩΝ.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ανάκληση καταβολής μισθώματος για το κτίριο που στέγαζε τα παραρτήματα του 1ου και 6ου Νηπιαγωγείων Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
11ο
Διαβίβαση φακέλου αξιολόγησης προσφορών του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2014 – Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
12ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Στεφανοπούλου Σταυρούλας για την προμήθεια εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς για τους  μετακινούμενους σε διάφορες υπηρεσίες υπαλλήλους.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών οικ. έτους 2014 βάσει παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 των Κωδικών Αριθμών που αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.
 
 
 
 
 
 
14o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 85,35 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού καθαριότητας αορίστου χρόνου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
15o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.716,69 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού καθαριότητας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.742,19 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού (συμβ. ορισμένου χρόνου) υπηρεσίας καθαριότητας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 656,82 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr