ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

03-10-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  03.10.2013

Αριθ. Πρωτ.:38056
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417-430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                               
ΠΡΟΣ
                                                                      Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                        Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                        Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Κομπότη Ιωάννη
                                                                        Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                        Ρωμανό Ιωάννη
                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 07 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 
 
1ο

Ανάθεση σε δικηγόρο της διαχείρισης – διεκπεραίωσης της υπόθεσης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά αγωγή την οποία άσκησαν οι Σπυρόπουλου Σπύρου κ.λ.π. κατά του Δήμου Γαλατσίου.

 
 
 
 
 
 
2ο

Ανάθεση σε δικηγόρο της διαχείρισης – διεκπεραίωσης της υπόθεσης ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά αγωγή την οποία άσκησε ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος κατά του Δήμου Γαλατσίου.

 
 
 
 
 
 
3ο

Ανάθεση σε δικηγόρο της διαχείρισης – διεκπεραίωσης της υπόθεσης ενώπιον του Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά αγωγή την οποία άσκησαν εργαζόμενοι στις Διοικητικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου (Τσιμπίδη Κυριακή, Μπαμπέ Ασημίνα, Αδρουτζή Διονυσία, Βλαχογιάννη Γεωργία).

 
 
 
 
 
 
4o

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 720,78 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
5ο

Έγκριση συμμετοχής δυο (2) υπαλλήλων του Δήμου σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» και ψήφιση πίστωσης 720,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 Οικ. Έτους 2013 για την κάλυψη της δαπάνης.

 
 
 
 
 
 
6ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 45.583,68 € σε βάρος των Κ.Α. 20.6662.0001, 30.7135.0008 και 20.6699.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2013 για την προμήθεια υλικού για τον εξωτερικό φωτισμό και τον φωτισμό του Άλσους Βεϊκου.

 
 
 
 
 
 
7ο

Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης του ποσού των 700 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001.

 
 
 
 
 
 
8ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων οικ. Έτους 2013 που δεν έχουν εκτελεστεί εν μέρει.

 
 
 
 
 
 
9ο

Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης οικ. Έτους 2013 που δεν έχουν εκτελεστεί.

 
 
 
 
 
 
10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 41,30 € για έξοδα εγγυητικής επιστολής.

 
 
 
 
 
 
11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.300,00 € για την καταβολή ειδών ατομικής προστασίας 2011-2012 σε υπαλλήλους του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
12ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.500,00 € για την καταβολή ειδών ατομικής προστασίας 2011-2012 σε υπαλλήλους του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 60.700,00 € για την καταβολή ειδών ατομικής προστασίας 2011-2012 σε υπαλλήλους του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.400,00 € για την καταβολή ειδών ατομικής προστασίας 2011-2012 σε υπαλλήλους του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
15ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 35.000,00 € για την καταβολή ειδών ατομικής προστασίας 2011-2012 σε υπαλλήλους του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
16ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 115,78 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου διοικητικού – οικονομικού προσωπικού, ΙΟΥΛΙΟΥ 2013.

 
 
 
 
 
 
17ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 115,78 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου διοικητικού – οικονομικού προσωπικού, ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013.

 
 
 
 
 
 
18ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 στον ΚΩΔ. 30.7336.0029 για το έργο: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Γαλατσίου».

 
 
 
 
 
 
19ο

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Γαλατσίου».

 
 
 
 
 
 
20ο

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΟΔΟ-ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΔΟΥΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2013».

 
 
 
 
 
 
21ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 στον ΚΩΔ. 35.6262.0005 για την εργασία: «Επισκευή – Συντήρηση Γεωτρήσεων και Αντλιοστασίων».

 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 

ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr