ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΩΡΑ 14.00μμ

15-04-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                         

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  14.04.2016

Αριθ. Πρωτ. 11876

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                               

              Π Ρ Ο Σ

                                                                        Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                                κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη

                                                                        Μανδηλαρά Μαργαρίτα

                                                                        Μπουγιούκα Ευάγγελο

                                                                        Βερούλη Ιωάννη

                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο

                                                                        Οικονόμου Ιωάννη

                                                                        Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                        Σκληράκη Ιωάννη

                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 18 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ο

Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεση λόγω κατεπειγουσών αναγκών της προμήθειας τροφίμων που θα δοθούν, μέσω διατακτικών, σε οικονομικά αδύνατους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας στις περιόδους του Πάσχα και των Χριστουγέννων του έτους 2016.

 

 

 

 

 

 

2ο

Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 16.05.2016 ενώπιον του ΣΤ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σε δυο (2) αιτήσεις αναιρέσεως που άσκησε ο Δήμος Γαλατσίου κατά των αριθ. 5803/2013 και 5802/2013 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 

 

 

 

 

 

3ο

Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 16.05.2016 ενώπιον του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σε αιτήσεις ακυρώσεως που άσκησε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΕ (ΕΥΔΑΠ) κατά της 341/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

 

4ο

Έγκριση πίνακα εξόδων του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών κ. Δημάκη Δημητρίου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού χιλίων τριάντα τριών ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (1.033,66 €).

 

 

 

 

 

 

5ο

Α. Έγκριση παρακράτησης ποσού 251,88 € από το Υπ. Οικονομικών ως Αχρεωστήτως καταβληθέν. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού και έγκριση έκδοσης τακτοποιητικού Χ.Ε. υπέρ Κ.Α. 00.8261.0003 οικ. έτους 2016.

 

 

 

 

 

 

6ο

Αποδοχή δωρεάς 1.250,00 €.

 

 

 

 

 

 

7ο

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Στεφανοπούλου Σταυρούλας για αγορά εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών.

 

 

 

 

 

 

8ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 50,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.

 

 

 

 

 

 

9ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 50,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.

 

 

 

 

 

 

10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 737,31 € για προμήθεια ΤΠΔ Δ’ κατανομής ΚΑΠ 2016 & προστίμου ΚΟΚ διμήνου 05/01/2016 έως 01/03/2016.

 

 

 

 

 

 

11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6461.0001 Οικ. έτους 2016 για ‘’Έξοδα δημοσίευσης Οικονομικών καταστάσεων’’.

 

 

 

 

 

 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Δάσκα Σώμου Μαρία,

Ροπόδη Παναγιώτη,

Σπηλιοπούλου Χρυσάγη Κωνσταντίνα,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

 

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς στον Γενικό Γραμματέα και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.       Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)

2.     Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

3.     Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

4.     Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)

5.     Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6.     Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr