ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

11-11-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  08-11-2013

Αριθ. Πρωτ.:43368

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                               
             Π Ρ Ο Σ
                                                                        Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                κ.κ.   Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                        Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                                                        Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Κομπότη Ιωάννη

                                                                        Δήμο Κωνσταντίνο

                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                        Ρωμανό Ιωάννη
                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 12 Νοεμβρίου 2013,ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 
 
1ο

Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΈΤΟΥΣ 2013.

 
 
 
 
 
 
2ο

Έγκριση κατάρτισης πίνακα δικαιούχων για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμους.

 
 
 
 
 
 
3ο

Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου σε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου την οποία άσκησε ο κος ΑλέξΙιος Μιχαλάρης κατά του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
4o

Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου σε αγωγή που άσκησαν πρώην εργαζόμενοι κατά του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 
 
 
 
 
 
5ο

Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης Οικ. Έτους 2013 που δεν έχει εκτελεστεί.

 
 
 
 
 
 
6ο

Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ειδών διατροφής μακράς διάρκειας και ειδών υγιεινής για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το έτος 2013.

 
 
 
 
 
 
7ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 650,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6265.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2013 για την επισκευή και συντήρηση του Γεωδαιτικού Σταθμού.

 
 
 
 
 
 
8ο

Ψήφιση πίστωσης τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6321.0001 για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των επιβατηγών αυτοκινήτων έτους 2014.

 
 
 
 
 
 
9ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00 € σε βάρος των Κ.Α. 10.7134.0001, 20.7134.0001 και 30.7134.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2013 για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού.

 
 
 
 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr