ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

08-07-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  08-07-2016
Αριθ. Πρωτ.  21667
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την  13 Ιουλίου 2016, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
1ο
 
2ο
 
 
3ο
 
 4ο
 
 
5ο
 
 
6ο
 
 
7ο
 
 
 
 
 
8ο
 
 
 
9ο
 
 
10ο
 
 
11ο
 
12ο
 
13ο 
 
14ο
 
 
15ο
 
 
16ο 
 
 
17ο
 
 
 
18ο
 
 
19ο
 
Ανάκληση της 338/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων επιδόσεων του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών κ. Δημάκη Δημητρίου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (375,72€).
 
Ανάκληση της 355/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 139,00€ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρικόπουλου Ανδρέα από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση Τοπικών Οδών Δήμου Γαλατσίου», προϋπολογισμού 500.000,00€.
 
Καθορισμός όρων Διακήρυξης του έργου: ‘Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών’.
 
Διαβίβαση Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό προμήθειας υλικών για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου, κοινόχρηστων χώρων & παιδικών χαρών – Λήψη απόφασης α) για την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού για τις ομάδες των υλικών σιδήρου, ειδών κιγκαλερίας, μικροϋλικών (υδραυλικών) και ασφαλτομίγματος – μπετόν & β) για τον τρόπο εκτέλεσης των υπόλοιπων ομάδων (οικοδομικά υλικά & ξυλεία) που δεν κατατέθηκαν προσφορές.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση εργασίας εντομοκτονίας – μυοκτονίας ύψους τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (3.930,8€) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6495.0003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 
Α. Έγκριση απόδοσης ποσού 2.591,80€ στο Υπ. Οικονομικών. Β. Ψήφιση πίστωσης & έγκριση έκδοσης τακτοποιητικού Χ.Ε. υπέρ Κ.Α. 00.8261.0003 οικ. έτους 2016.
 
Έγκριση συμπληρωματικού ποσού 6,62€ και ψήφιση πίστωσης αυτού υπέρ του Κ.Α. 00.6111.0001 (Αμοιβές Νομικών), λόγω αλλαγής του συντελεστή Φ.Π.Α.
 
Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτος 2016.
 
Υποβολή Συμφωνίας Δήμου Γαλατσίου από την Ταμειακή Υπηρεσία για 30/6/2016.
 
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία του ΙΟΥΝΙΟΥ Έτους 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 165.000,00€ στον ΚΩΔ: 60.7322.0002 για την εκτέλεση του έργου: Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 288,40€ για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Αορίστου χρόνου Σχολικών φυλάκων Μαϊου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6279.0001 Οικ. έτους 2016 για ‘Δαπάνες έκδοσης πιστοποιητικών Ηλεκτρολόγου παροχών ρεύματος κτιρίων’.
 
Ψήφιση πίστωσης συμπληρωματικού ποσού 3,06€ που προέκυψε από την αλλαγή του ΦΠΑ κατά την πληρωμή στην ΕΥΔΑΠ Προκαταβολής για τοποθέτηση 6 νέων παροχών ύδρευσης σε Παιδικές Χαρές του Δήμου υπέρ Κ.Α. 35.6272.0003.
 
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 194,36€ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Αποστολοπούλου Αλεξία από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 90,00€ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr