Πρόσκληση Ο.Ε. στις 15 Απριλίου 2014

11-04-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  11-04-2014
Αριθ. Πρωτ.:   18050    
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                                              Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                                              Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                                              Βιντζηλαίο Γεώργιο
                                                                                              Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Ρωμανό Ιωάννη
                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15 Απριλίου 2014,ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση δικαστική εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του ΣτΕ από την δικηγόρο Αθηνών κα Αποστολοπούλου Αλεξία.
 
 
 
 
 
 
2ο
Διαβίβαση φακέλου του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων –λιπαντικών έτους 2014 – Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
3ο
Διαβίβαση του Πλειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου παροχής της υπηρεσίας «Απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων (ΟΤΚΖ) έτους 2014» για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
4ο
Έγκριση συμμετοχής ενός (1) υπαλλήλου του Δήμου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. – ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013» και ψήφιση πίστωσης εννενήντα ευρώ (90,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
5ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Διαφωνίδου Αγάπης για την παραλαβή του υπ’ αριθ. 19979/18-4-1995 συμβολαίου, που αφορά οικοπεδική έκταση, για την συμπλήρωση του κτηματολογίου.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 5,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 23,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 39,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 726,10 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων – Δ Τακτικής Κατανομής 2014.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 66,44 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθαριότητας ΜΑΡΤΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.216,63 € για καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθαριότητας ΜΑΡΤΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.174,68 € για καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού ΜΑΡΤΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ανάκληση της 62/2014 απόφασης της Ο.Ε.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 131,61 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Ντάνου Χρύσας από την δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 287,82 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από την δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 408,36 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από την δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 578,1 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από την δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]