ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

11-12-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Γαλάτσι,  11-12-2014
Αριθ. Πρωτ.: 48579                                          
                   Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                  
Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών με τον Ν. 4257/2014.
 
 
 
 
 
 
2ο
Καθορισμός ύψους ετήσιων ανταποδοτικών τελών έτους 2014 (τέλη καθαριότητας και φωτισμού άρθρου 25 παραγρ. 12 Ν. 1828/1989) για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
 
 
 
 
 
3ο
Διαβίβαση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2014 – Λήψη απόφασης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
4ο
Διαβίβαση φάκελου Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού έτους 2014 και λήψη σχετικής απόφασης.
 
 
 
 
 
 
5ο
Διαβίβαση των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών: α) αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και β) εξέτασης των κατατεθεισών ενστάσεων – Εκδίκαση των ενστάσεων αυτών και λήψη απόφασης για τη συνέχιση του Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου και ενός σαρώθρου.
 
 
 
 
 
 
6ο
Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Ανακατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2014».
 
 
 
 
 
 
7ο
Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών» Α.Μ. 16/2014.
 
 
 
 
 
 
8ο
Έγκριση συμμετοχής εργαζόμενης στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής σε Σεμινάριο – Συνέδριο και την ψήφιση πίστωσης.
 
 
 
 
 
 
9ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Διαφωνίδου Αγάπης για την καταβολή τελών κτηματολογίου και απαλλαγή της υπολόγου.
 
 
 
 
 
 
10ο
Παραλαβή δυο συμβολαίων για το ακίνητο επί της οδού Ελικώνος και ψήφιση ισόποσης πίστωσης 100 € (κόστος αντιγράφων συμβολαίων και τοπογραφικό) σε βάρος του Κ.Α. 00.6494.0001 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.728,54 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων καθαριότητας (Ορισμένου Χρόνου – Συμβασιούχων) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.288,49 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμων υπαλλήλων καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωση χιλίων (1.000,00) € εις βάρος του Κ.Α. 30.6412.0001 για έξοδα μεταφοράς αγαθών – φορτοεκφορτωτικά.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 0,20 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 0,20 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 0,20 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10,00 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 64,20 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 116,61 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 726,10 € για προμήθεια ΤΠΔ ΙΒ’ κατανομής ΚΑΠ 2014.
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης 4.920,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0012 του Οικ. έτους 2014 για την δαπάνη προμήθειας εξοπλισμού αντλιοστασίων και γεωτρήσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για την εκτέλεση της εργασίας: «Μετρήσεις Ακτινοβολίας σε Παιδικές Χαρές» στον Κ.Α. 30.6141.0001.
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]