ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

12-03-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  12-03-2015
Αριθ. Πρωτ.: 7888
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                            Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 16 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης Οικ. έτους 2015 που δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.
 
 
 
 
 
 
2ο
2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
3ο
Προέλεγχος απολογισμού Οικ. έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
4ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015.
 
 
 
 
 
 
5ο
Έγκριση άσκησης προσφυγής κατά της υπ’ αριθ. 6970/3937/27.01.2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 6/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή, επίδοση της υπ’ αριθ. 6111/5-3-2015 απόφαση έκπτωσης του αναδόχου εργολάβου για το έργο: Συντήρηση σχολικών κτιρίων – Εργολαβία 2014.
 
 
 
 
 
 
7ο
Κατάρτιση πίνακα απόρων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου μας για την περιοδική οικονομική τους ενίσχυση για το έτος 2015.
 
 
 
 
 
 
8ο
Διαβίβαση του Πρακτικού Νο 5 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος του Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου και ενός σαρώθρου.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 229,16 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθαριότητας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.321,48 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχων) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.342,21 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 173,54 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθαριότητας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.639,89 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων καθαριότητας (Συμβασιούχων) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.979,59 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10,00 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 28,00 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 730,56 € για προμήθεια ΤΠΔ Γ’ κατανομής ΚΑΠ 2015.
 
 
 
 
 
 
18ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Τσιακίρη Δήμου, για την προμήθεια εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς για τους μετακινούμενους σε διάφορες υπηρεσίες, υπαλλήλους.
 
 
 
 
 
 
19ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 75/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
20ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 76/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης 1.250 € (χιλίων διακοσίων πενήντα) για ανάθεση υπηρεσίας υλοποίησης αντιφυματικών εμβολιασμών σε Ιατρό.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr