ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

12-04-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Γαλάτσι, 12 04 –2013

Αριθ. Πρωτ.:12468
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417-430
 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                               
        Π Ρ Ο Σ
                             Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                        Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                                                        Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Κομπότη Ιωάννη
                                                                        Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                        Ρωμανό Ιωάννη
                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις  17 Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 
 
1ο

Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2012.

 
 
 
 
 
 
2ο

Έκθεση Εσόδων –Εξόδων Α’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2013.

 

 

 

 

 
 
3ο

Υποβολή λογαριασμών εσόδων – εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2013.

 

 

 

 

 

 

4ο

Έγκριση ανάθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών κα Αποστολοπούλου Αλεξία για τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

 

5ο

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 

 

 

 

 
 
6ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.999,91 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Αποστολοπούλου Αλεξίας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
7ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 115,78 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου διοικητικού – οικονομικού προσωπικού, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013.

 
 
 
 
 

 

8ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 115,78 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου διοικητικού – οικονομικού προσωπικού, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013.

 
 
 
 
 
 
9ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.199,30 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσιών καθαριότητας, Φεβρουαρίου 2013.

 
 
 
 
 
 
10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 509,10 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού (ορισμένου χρόνου) υπηρεσίας καθαριότητας, Φεβρουαρίου 2013.

 
 
 
 
 
 
11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.803,88 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού, Δημοτικής Αστυνομίας, Φεβρουαρίου 2013.

 
 
 
 
 
 
12ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων κήπων & εργαλείων (Παγία Προκαταβολή).

 
 
 
 
 
 
13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων κήπων (Παγία Προκαταβολή).

 
 
 
 
 
 
14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 188,50 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζικά εμβάσματα.

 
 
 
 
 
 
15o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 41,30 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζικά εμβάσματα.

 
 
 
 
 
 
16ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 21,74 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβάσματων.

 
 
 
 
 
 
17ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 7,10 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.

 
 
 
 
 
 
18ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 761,32 € για προμήθεια ΤΠΔ τακτικής Μαρτίου 2013.

 
 
 
 
 
 
19ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.295,94 € για καταβολή ποσού στην ΕΥΔΑΠ βάσει ρύθμισης (Ύδρευση + 22%).

 
 
 
 
 
 
20ο

Έγκριση ποσού 2.557,57 € πρόσθετων ασφαλιστικών καλύψεων.

 
 
 
 
 
 
21ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6633.0001 Οικ. έτους 2013 για προμήθεια Χημικού υλικού καθ/τας κάδων απορ/των.

 
 
 
 
 
 
22ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.850,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6451.0001 Οικ. έτους 2013 για συνδρομή του Δήμου στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ‘Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ’.

 
 
 
 
 
 
23ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.660,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6451.0001 Οικ. έτους 2013 για συνδρομή του Δήμου στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ‘ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ’.

 
 
 
 
 
 
24o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6262.0003 Οικ. έτους 2013 για πλύσιμο των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
25ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6264.0018 Οικ. έτους 2013 για επισκευές ελαστικών των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
26ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6263.0003 Οικ. έτους 2013 για Επισκευές συντηρήσεις των επιβατικών δικύκλων – τρικύκλων και πούλμαν του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
27ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 200.000,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6263.0008 Οικ. έτους 2013 για επισκευές συντηρήσεις των πάσης φύσεως οχημάτων καθ/τας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
28ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6277.0001 Οικ. έτους 2013 για δαπάνες οργάνωσης λειτουργίας εμποροπανηγύρεων επ’ ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών.

 
 
 
 
 
 
29ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6431.0001 Οικ. έτους 2013 για την έκδοση ενημερωτικού εντύπου του Δήμου έτους 2013.

 
 
 
 
 
 
30ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € υπέρ Κ.Α. 15.7134.0001 Οικ. έτους 2013 για την προμήθεια Η/Υ και λογισμικών.

 
 
 
 
 
 
31ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6515.0003 Οικ. έτους 2013 για την προμήθεια συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε. για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

 
 
 
 
 
 
32ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € υπέρ Κ.Α. 15.6265.0002 Οικ. έτους 2013 για την συντήρηση φωτοτυπικών κ.λ.π. μηχανημάτων.

 
 
 
 
 
 
33ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6265.0003 Οικ. έτους 2013 για την συντήρηση φωτοτυπικών κ.λ.π. μηχανημάτων.

 
 
 
 
 
 
34ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6117.0004 Οικ. έτους 2013 για τις δαπάνες μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ.

 
 
 
 
 
 
35ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € υπέρ Κ.Α. 15.6261.0001 Οικ. έτους 2013 για την συντήρηση κτιρίων.

 
 
 
 
 
 
36ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.7134.0001 Οικ. έτους 2013 για την προμήθεια Η/Υ και λογισμικών.

 
 
 
 
 
 
37ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 30.7134.0001 Οικ. έτους 2013 για την προμήθεια Η/Υ και λογισμικών.

 
 
 
 
 
 
38ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € υπέρ Κ.Α. 15.6266.0001 Οικ. έτους 2013 για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (ΚΕΠ).

 
 
 
 
 
 
39ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6266.0001 Οικ. έτους 2013 για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.

 
 
 
 
 
 
40ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6262.0001 Οικ. έτους 2013 για την συντήρηση κεντρικών μονάδων ψύξης – θέρμανσης.

 
 
 
 
 
 
41ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € υπέρ Κ.Α. 15.7133.0001 Οικ. έτους 2013 για την προμήθεια επίπλων – σκευών.

 
 
 
 
 
 
42ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.000,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6673.0001 για προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορ/των.

 
 
 
 
 
 
43ο

Ψήφιση πίστωσης για την ανάγκη «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπων και εργαλείων» ποσού 3.700,00 € Κ.Α 35.6264.0001.

 
 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη

προθεσμία.

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr