Πρόσκληση Ο.Ε. ΣΤΙΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

14-11-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  14-11-2013

Αριθ. Πρωτ.:44153
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383
 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
             
ΠΡΟΣ                                 
             
                                Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                           κ.κ.   Μαγκανάρη Νικόλαο

                          Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                                                        Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Κομπότη Ιωάννη
                                                                      
 Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο

                                                                        Ρωμανό Ιωάννη

 (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 18Νοεμβρίου 2013,ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 
 
1ο

Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια χιλίων οχτακοσίων (1.800) κιβωτίων γάλακτος εβαπορέ για το προσωπικό του Δήμου Έτους 2013.

 
 
 
 
 
 
2ο

Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ανοικτό Επαναληπτικό Διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια δυο (2) Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων.

 
 
 
 
 
 
3ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ13/τ.97 Δήμου Γαλατσίου», προϋπολογισμού 3.974.000,00 €.

 
 
 
 
 
 
4o

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ13/τ.97 Δήμου Γαλατσίου».

 
 
 
 
 
 
5ο

Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης στον Καραμέρη Ηλία σύμφωνα με το αρθ. 204 του Ν. 3584/2007.

 
 
 
 
 
 
6ο

Kατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 
 
 
 
 
 
7ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6277.0007 έτους 2013 που αφορά ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ).

 
 
 
 
 
 
8ο

Ψήφιση πίστωσης δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.6322.0001 για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων έτους 2014.

 
 
 
 
 
 
9ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.140,00 € για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων.

 
 
 
 
 
 
10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 761,32 € για προμήθεια ΤΠΔ τακτικής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013.

 
 
 
 
 
 
11o

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 330,54 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
12o

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.094,68 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Κωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
13o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 995,69 € που αφορά την καταβολή δικαιωμάτων του Δικαστικού Επιμελητή κ. Καλαϊτζή Εμμανουήλ από διάφορες υποθέσεις του Δήμου μας.

 
 
 
 
 
 
14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 693,72 € που αφορά την καταβολή δικαιωμάτων του Δικαστικού Επιμελητή κ. Καλαϊτζή Εμμανουήλ από διάφορες υποθέσεις του Δήμου μας.

 
 
 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.


Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr