ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ

15-03-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Γαλάτσι, 15 – 03– 2013

Αριθ. Πρωτ.: 9038

 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417-430

 

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                Π Ρ Ο Σ
                                                 Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                        Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                                                        Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Κομπότη Ιωάννη
 Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                        Ρωμανό Ιωάννη
                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 19 Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο

Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2013.

 
 
 
 
 
 
2ο

Έγκριση για άσκηση αίτησης αναστολής Δήμου Γαλατσίου κατά της υπ’ αριθ. 48323/2012 διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 

 

 

 

 

 

3ο

Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή της οποίας άσκησαν εργαζόμενοι στα ΚΑΠΗ του Δήμου Γαλατσίου (Λυερού Ιωάννη, Βασιλείου Μαρία, Στέφου Σταματία).

 

 

 

 

 

 

4ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων».

 

 

 

 

 
 
5ο

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 
 
 
 
 
 
6ο

Σύσταση λογαριασμού παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2013.

 
 
 
 
 

 

7ο

Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου μας στο εκπαιδευτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας πέντε (5) ωρών, με θέμα: «ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) – Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ν.Π. – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Ο.Τ.Α.».

 
 
 
 
 
 
8ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 136,05 € για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης της Δ/ντριας Κ.Ε.Π. του Δήμου κας Μαρίας Γκόγκου λόγω παράστασής της ενώπιον δικαστηρίου.

 
 
 
 
 
 
9ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού € 8.435,33 για απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για Σχολικούς Τροχονόμους.

 
 
 
 
 
 
10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού € 200,00 για αμοιβές και προμήθειες τραπέζης για έξοδα εγγυητικής.

 
 
 
 
 
 
11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού € 761,32 για προμήθεια ΤΠΔ τακτικής Φεβρουαρίου 2013.

 
 
 
 
 
 
12ο

Καθορισμός όρων διακήρυξης: ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Η/Υ – ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (ΤΟΝΕR – ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΝΗΣΙΑ & ΣΥΜΒΑΤΑ ΟΧΙ ΑΝΑΓΟΜΩΜΕΝΑ).

 
 
 
 
 
 
13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6266.0001 Οικ. έτους 2013 για τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού.

 
 
 
 
 
 
14ο

Ψήφιση πίστωσης 799,50 € υπέρ Κ.Α. 00.6451.0001 οικ. έτους 2013 για συνδρομή του Δήμου στη Νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΙΑ.

 
 
 
 
 
 
15o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € για εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (Παγίας Προκαταβολής).

 
 
 
 
 
 
16ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης (Παγίας Προκαταβολής).

 
 
 
 
 
 
17ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (Παγία Προκαταβολή).

 
 
 
 
 
 
18ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για μεταφορά αυτ/των σε συνεργεία (Παγία Προκαταβολή).

 

 

 

 

 
 
19ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για προμήθεια βιβλίων κλπ (Παγία Προκαταβολή) (Κ.Α 30.6611.0001)

 
 
 
 
 
 
20ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για προμήθεια βιβλίων κλπ (Παγία Προκαταβολή). (Κ.Α. 15.6611.0001)

 
 
 
 
 
 
21ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για προμήθεια βιβλίων κλπ (Παγία Προκαταβολή). ( Κ.Α. 10.6611.0001)

 
 
 
 
 

 

22ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.

 
 
 
 
 
 
23ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για την προμήθεια εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς για τους μετακινούμενους σε διάφορες υπηρεσίες υπαλλήλους και έγκριση εντάλματος προπληρωμής.

 
 
 
 
 
 
24ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για την προμήθεια κουπονιών κάρτας απεριορίστων διαδρομών για το έτος 2013 και έγκριση εντάλματος προπληρωμής.

 
 
 
 
 
 
25ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την συνδρομή καρτών SIM κινητής τηλεφωνίας μεταφοράς δεδομένων.

 
 
 
 
 
 
26ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης (Παγία Προκαταβολή).

 
 
 
 
 
 
27ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης (Παγία Προκαταβολή).

 
 
 
 
 
 
28ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για ταχυδρομικά τέλη (Παγία Προκαταβολή).

 
 
 
 
 
 
29ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για συντήρηση εργαλείων και μικρών μηχανημάτων τεχνικών έργων (Παγίας Προκαταβολής).

 

 

 

 

 
 
30ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Παγία Προκαταβολή).

 
 
 
 
 
 
31ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για επισκευή & συντήρηση οργάνων Τεχνικής Υπηρεσίας (Παγία Προκαταβολή).

 
 
 
 
 
 
32ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για συντήρηση – επισκευή – εργαλείων -μηχανημάτων συνεργείου αυτ/των (Παγίας Προκαταβολής).

 
 
 
 
 
 
33ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού για την εκτέλεση της εργασίας: «Δαπάνη για περισυλλογή αδέσποτων σκύλων», αρ. μελ. 28/2013.

 
 
 
 
 
 
34ο

Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Απομάκρυνσης προϊόντων κλαδέματος», αριθ. μελ. 25/2013.

 
 
 
 
 
 
35ο

Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων (πλατειών και νησίδων κ.λ.π)».

 
 
 
 
 
 
36ο

Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση πεζοδρομίων, κρασπεδορείθρων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών».

 
 
 
 
 
 
37ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών».

 
 
 
 
 
 
38ο

Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση κτιρίων Κοινωνική Υπηρεσίας και ΚΕΠ».

 
 
 
 
 
 
39ο

Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Δημαρχιακού Καταστήματος», Αρ. μελέτης: 18/2013.

 
 
 
 
 
 
40ο

Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Έλεγχος – καταπολέμηση κουνουπιών».

 
 
 
 
 
 
41ο

Ψήφιση πίστωσης «Αποκατάσταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων».

 

 

 

 

 
 
42ο

Ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Επισκευή φθορών οδοστρώματος (ασφαλτικό – μπετόν) διαφόρων οδών». Αρ. μελέτης: 15/2013

 
 
 
 
 
 
43ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.6277.0001 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την εργασία: «Καθαρισμός οικοπέδων, οδών, κοινοχρήστων χώρων».

 
 
 
 
 
 
44o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 30.7331.0021 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την εργασία: «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων».

 
 
 
 
 

 

45ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 236,16 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Μαρίνας Κωνσταντάκη από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
46ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 517,22 € που αφορά την καταβολή δικαιωμάτων του δικαστικού επιμελητή Καλαϊτζή Εμμανουήλ από διάφορες υποθέσεις του Δήμου μας.

 
 
 
 
 
 
47ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 510,45 € που αφορά την καταβολή δικαιωμάτων του δικαστικού επιμελητή Καλαϊτζή Εμμανουήλ από διάφορες υποθέσεις του Δήμου μας.

 
 
 
 
 
 
48ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 736,16 € που αφορά την καταβολή δικαιωμάτων του δικαστικού επιμελητή Καλαϊτζή Ανδρέα από διάφορες υποθέσεις του Δήμου μας.

 
 
 
 
 
 
49ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 277,61 € που αφορά την καταβολή δικαιωμάτων της δικαστικής επιμελήτριας Μπανιάς Χρυσούλας από διάφορες υποθέσεις του Δήμου μας.

 
 
 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη

προθεσμία.
 

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr