Πρόσκληση Ο.Ε. στις 1Ο Δεκεμβρίου

06-12-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  06-12-2013

Αριθ. Πρωτ.:47573
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                                              Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                                                                              Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                                              Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                                              Κομπότη Ιωάννη
                                                                                              Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Ρωμανό Ιωάννη
                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 10 Δεκεμβρίου 2013,ημέρα Τρίτηκαι ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο

Εκδίκαση (ενδεχόμενων) ενστάσεων επί του πρακτικού αξιολόγησης  και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για το έργο: Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Γαλατσίου.

 
 
 
 
 
 
2ο

Εκδίκαση (ενδεχόμενων) ενστάσεων επί του πρακτικού αξιολόγησης και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για το έργο: Ανακατασκευή Αντιολισθήρων οδοστρωμάτων σε διαφόρους οδούς – Εργολαβία 2013.

 
 
 
 
 
 
3ο

Εκδίκαση (ενδεχόμενων) ενστάσεων επί του πρακτικού αξιολόγησης και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για το έργο: Συντήρηση ασφαλτοτάπητα δημοτικών οδών – Εργολαβία 2013.

 
 
 
 
 
 
4o

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 758,91 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
5ο

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη, έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 13650/2013 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (17ο Τμήμα).

 
 
 
 
 
 
6ο

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη, έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 13648/2013 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (17ο Τμήμα).

 
 
 
 
 
 
7ο

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 507/2013 απόφασης οικονομικής επιτροπής.

 
 
 
 
 
 
8ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 366,54 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
9ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 801,96 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της δικηγόρου Αθηνών κας Αποστολοπούλου Αλεξίας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
10ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 916,35 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της δικηγόρου Αθηνών κας Κωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
11o

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 578,10 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
12ο

Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΈΤΟΥΣ 2013.

 
 
 
 
 
 
13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού (20.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0007 του Οικ. Έτους 2013 για την κάλυψη της δαπάνης ανάθεσης της υπηρεσίας αξιολόγησης των Δομών του Δήμου.  

 
 
 
 
 
 
14ο

Έγκριση των όρων – προδιαγραφών της ανάθεσης της υπηρεσίας αξιολόγησης των Δομών του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
15ο

Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 
 
 
 
 
 
16ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 480/2013 απόφαση του Δ.Σ. για την ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

 
 
 
 
 
 
17ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 500/2013 απόφαση του Δ.Σ. για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.400,00 € για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

 
 
 
 
 
 
18ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 505/2013 απόφαση του Δ.Σ. για την ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

 
 
 
 
 
 
19ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 506/2013 απόφαση του Δ.Σ. για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

 
 
 
 
 
 
20ο

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού έτους 2013.

 
 
 
 
 
 
21ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2013 για την προμήθεια ενός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος.

 
 
 
 
 
 
22ο

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας φωτοαντιγραφικού μηχανήματος.

 
 
 
 
 
 
23ο

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 501/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας που αφορά την χορήγηση αποζημίωσης στον Καραμέρη Ηλία σύμφωνα με το αρθ. 204 του Ν. 3584/2007. 

 
 
 
 
 
 
24ο

Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης στον Καραμέρη Ηλία σύμφωνα με το αρθ. 204 του Ν. 3584/2007. 

 
 
 
 
 
 
25ο

Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001.

 
 
 
 
 
 
26ο

Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001.

 
 
 
 
 
 
27ο

Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης ποσού 600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001.

 
 
 
 
 
 
28ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 16,30 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.

 
 
 
 
 
 
29ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6312.0003 Οικ. έτους 2013 για έξοδα παραλαβής σε C.D. στοιχείων φορολογουμένων από αρχεία της ΔΕΗ.

 
 
 
 
 
 
30ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 42,68 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού καθαριότητας αορίστου χρόνου, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

 
 
 
 
 
 
31ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.024,09 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού (συμβ. ορισμένου χρόνου) υπηρεσίας καθαριότητας, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

 
 
 
 
 
 
32ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.375,74 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσιών καθαριότητας, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr