ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΣΤΙΣ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

17-11-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                             
Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                    
 
κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                             Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                             
Βερούλη Ιωάννη
                                                                                             
Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              
(τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 21 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Οικονομικές καταστάσεις έτους 2011 – Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης – Γενικής Εκμετάλλευση – Προσάρτημα.
 
 
 
 
 
 
2ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη, έφεσης κατά της υπ’ αρ. 1299/2012 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ανάκληση της αρ. 310/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή που άσκησαν πρώην εργαζόμενοι του Δήμου κ.κ. Λυερός κ.λ.π.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου σε υπόθεση που συζητείται την 09/12/2014 ενώπιον του ΙΔ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Αριθμός: Καταχ. ΑΚ1081/02-06-2014 και Αριθμός Πινακίου 33) σε αίτηση ακύρωσης που άσκησε ο Αναστάσιος Καλδάνης.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 05/12/2014, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε αγωγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία LAFARGEBETONΑ.Β.Ε.Ε.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 09/12/2014 ενώπιον του 32ου Τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Κλήσης 15161/2014 και Αριθμός Πινακίου 55) σε προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 09/12/2014 ενώπιον του 32ου Τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Κλήσης 15163/2014 και Αριθμός Πινακίου 56) σε προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 11/12/2014 ενώπιον του 29ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Κλήσης 65200/2013 και Αριθμός Πινακίου 3) σε αγωγή που άσκησαν οι Ελένη Περιστέρη, Μαγδαληνή Σαλβαράκη και Μαρία Σωτηροπούλου κατά του Δήμου Γαλατσίου για καταβολής σε αυτές ποσών για την δήθεν δεδουλευμένη μηνιαία ειδική παροχή του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνώνσε αγωγή που άσκησε ο Δήμος Γαλατσίου κατά της Ανώνυμης Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών Vodafone – ΠΑΝΑΦΟΝ.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή που άσκησε η Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με την επωνυμία Vodafone – ΠΑΝΑΦΟΝ.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 329,64 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Κωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1207,86 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1207,86 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 726,10 € για την προμήθεια ΤΠΔ (ΙΑ’) κατανομής ΚΑΠ 2014.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.162,10 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμων υπαλλήλων καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.636,90 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων καθαριότητας (Ορισμένου Χρόνου – Συμβασιούχων) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr