ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

18-12-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  18-12-2014
Αριθ. Πρωτ.: 49519
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 22 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2014.
 
 
 
 
 
 
2ο
Διαβίβαση φάκελου Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού έτους 2014 και λήψη σχετικής απόφασης.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ορισμός Δικηγόρου για έλεγχο αιτήσεων που υπεβλήθησαν από τους υπόχρεους αποζημίωσης στο Δήμο μας για την απαλλοτρίωση της οικοπεδικής έκτασης μεταξύ των οδών Λ. Βεϊκου – Ηνιόχου – Κουντουριώτου & Χριστιανουπόλεως και σε εφαρμογή της 10/94 πράξης αναλογισμού και αποζημίωσης.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 0,20 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 729,98 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων καθαριότητας (Αορίστου Χρόνου) ΣΕΠΤ. – ΟΚΤ. – ΝΟΕΜ. – ΔΕΚ. 2014.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.576,00 € για την δαπάνη φωτισμού Πολ. Κέντρου (Καμίνι).
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.854,00 € για την δαπάνη Ύδρευσης Δημαρχιακού Καταστήματος.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.492,00 € για την δαπάνη φωτισμού Δημαρχιακού Καταστήματος.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.050,00 € για τις δαπάνες φωτισμού εγκαταστάσεων Άλσους Βεϊκου.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 460,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6492.0001 Οικ. έτους 2014 & έκδοση Τακτοποιητικού εντάλματος 260,00 € (Συμψηφισμός επιστροφής παραβόλου) ‘’Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων’’
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6262.0008 Οικ. έτους 2014 για: ‘’ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ: ‘’Συντήρηση σιντριβανιών Εργολαβία 2012’’.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6262.0001 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Συντήρηση κεντρικών μονάδων ψύξης – θέρμανσης’’.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6651.0001 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Προμήθεια υλικών σχεδιάσεων και τοπογραφήσεων’’.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6613.0003 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών’’.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6462.0001 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων’’.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6613.0001 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης’’.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € υπέρ Κ.Α. 30.6462.0001 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων’’.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.749,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6492.0001 Οικ. έτους 2014 & έκδοση Τακτοποιητικού εντάλματος για : ‘’Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων’’ (Κατάσχεση ποσού από Τζήμας Σπυρ.)
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6671.0001 Οικ. έτους 2014 για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων.
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr